Akkoord over huisvesting vluchtelingen in Beverwijk en Heemskerk

Foto: Wim Meijer Fotografie

De gemeenten Beverwijk en Heemskerk, woningbouwverenigingen Pré Wonen en WOONopMAAT en de beide huurdersorganisaties hebben voor de periode 2016-2018 afspraken gemaakt over het huisvesten van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning)

Huisvestingsverplichting
Als gevolg van de grote instroom van vluchtelingen is het aantal statushouders dat door Beverwijk en Heemskerk moet worden gehuisvest toegenomen. Om aan deze, door het rijk bepaalde, huisvestingsverplichting te kunnen voldoen hebben de twee gemeenten, de woningbouwcorporaties en de huurdersorganisaties nu afspraken gemaakt.

Halfjaarlijkse taakstelling
In de periode 2016-2018 krijgen de gemeenten elk half jaar van het rijk te horen hoeveel statushouders door hen in die periode moeten worden gehuisvest. De gemeenten zijn er zelf vrij in om te bepalen hoe ze dat doen. Het ligt voor de hand dat dit gebeurt door het toewijzen van vrijkomende huurwoningen. Dit heeft echter tot gevolg dat andere woningzoekenden langer op een woning moeten wachten.

Woning binnen redelijke termijn
Volgens de beide gemeenten is de sociale huurwoningmarkt in Beverwijk en Heemskerk echter dusdanig dat, ook met het toewijzen van woningen aan urgente groepen zoals statushouders, meestal iedereen toch binnen een redelijke termijn een woning toegewezen kan  krijgen.

Maximaal 20%
Daar komt bij dat in het akkoord is afgesproken dat maximaal 20% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan statushouders zal worden verhuurd. Zodra dat percentage dreigt te worden overschreden zal worden ingezet op alternatieve huisvesting. En dat is zeker niet ondenkbaar gezien de nog steeds toenemende  instroom van vluchtelingen.

Alternatieve huisvesting
Volgens de huidige wettelijke taakstelling moeten beide gemeenten 100 statushouders per jaar huisvesten. De gemeenten houden echter al rekening met scenario’s waarbij dat aantal in 2017 en 2018 wel kan oplopen tot maximaal 200. In dat geval zal die 20% van de vrijkomende huurwoningen zeker niet meer voldoen en denken de gemeenten aan maatregelen zoals:

  • het ombouwen van vastgoed voor kamerverhuur
  • het per kamer verhuren van grotere woningen, waardoor meer statushouders in één woning kunnen worden gehuisvest.
  • gebruik maken van vrijkomende woningen die op de nominatie staan voor sloop in herstructureringsgebieden.
  • het tijdelijk plaatsen van semi-permanente units

Huurverlaging
Om de voorraad van sociale huurwoningen te vergroten is verder afgesproken de huur van meer dan 1.000 woningen die nu in de vrije sector vallen (boven de € 710,68) te verlagen tot beneden die sociale huurgrens, waardoor ze bereikbaar worden voor minder draagkrachtige huurders, waaronder de statushouders.

Met de nu gemaakte afspraken denken de betrokken partijen voldoende in te kunnen spelen op de gevolgen van de verhoogde instroom van vluchtelingen op de woningmarkt.

Reacties