Hier en daar kritische noot van Raadscommissie op jaarstukken Gemeente Beverwijk 2015

Foto: Wim Meijer Fotografie / Pixabay

De jaarstukken van de Gemeente Beverwijk, waarin wordt aangegeven hoe en waaraan de gemeente het geld in 2015 heeft uitgegeven, zijn in de raadscommissie overwegend positief ontvangen. Dat bleek tijdens de behandeling van de stukken in de raadscommissie van 14 juni 2016.

De collegepartijen D66, GroenLinks, PvdA en CDA spraken hun tevredenheid uit over de inspanningen van het college. Ondanks een positief resultaat van EUR 1.500.000,- sprak men wel uit dat de gemeente zich moet blijven inzetten voor een gezond financieel huishoudboekje.

Ambities
Aan ambities ontbreekt het het College van burgemeester en wethouders niet. Wel vragen sommige raadsleden zich af hoe in de toekomst deze ambities worden waargemaakt kunnen worden. Zo zou het college zich, volgens raadslid Ferraro (VVD) zich teveel met persoonlijke profilering bezighouden zonder aan te geven waar het geld voor alle plannen vandaan zou moeten komen. Ook verklaarde hij dat een verhoging van de OZB is voor de VVD “pertinent onbespreekbaar” is. Raadslid Backer (Gemeentebelangen) was het in grote lijnen met hem eens en vroeg zich af of het realiseren van ambities inkomstenverhoging noodzakelijk maakt.

Op de goede weg
Collegepartijen PvdA en GroenLinks toonden zich tevreden met de jaarrekening. Volgens Van Popta (GroenLinks) heeft de gemeente een zware taak gehad, mede door de decentralisaties in de zorg. De PvdA wees nog wel op de hogere uitgaven in het sociaal domein vanwege meer bijstandsgerechtigden.

Het college van burgemeester en wethouders benadrukte de ambities die het heeft voor de stad. Volgens wethouder Dorenbos betekent dat niet automatisch een inkomstenverhoging door lastenverzwaring. Er zijn diverse opties waaronder het binnenhalen van andere (Rijks)subsidies.

De raad bespreekt de jaarstukken in de raadsvergadering van 7  juli aanstaande.

Dekking kosten Meerplein
Zoals bekend is het project Meerplein afgeblazen vanwege de tegenvallende haalbaarheid. De raadscommissie behandelde de vraag hoe de kosten die hieruit volgen het beste kunnen worden opgevangen. Het college van burgemeester en wethouders adviseerde de gemeenteraad de kosten enerzijds uit het parkeerfonds te dekken en anderzijds uit de algemene reserve. Met uitzondering van de partijen VVD en Democraten Beverwijk volgt de raadscommissie het voorstel van het college, dit tot ongenoegen van de tegenstanders die van mening zijn dat de gelden uit het parkeerfonds gebruikt moeten worden voor het verlagen van de parkeerkosten van de automobilisten.

Financiële kadernota 2017 – 2020
De raadscommissie behandelde tot slot de financiële kadernota. Partijen VVD en D66 gaven aan dat de kwaliteit en leesbaarheid van de kadernota nog niet op orde is. D66’er Van den Berg gaf aan van de dienstverlening van de gemeente een speerpunt te willen maken en kondigde een motie aan om te onderzoeken hoe het gesteld is met de kwaliteit van de huidige dienstverlening aan inwoners en waar deze mogelijk beter kan.

Raadslid Meiland (CDA) betreurt de negatieve opvattingen van de commissieleden over de kadernota. “De kadernota geeft inzichten om te kiezen voor toekomstig beleid.”, aldus Meiland. Hij kondigde tegelijkertijd nog twee moties aan. De eerste motie betreft het vergroenen van de tuinen van woningen in de strijd tegen klimaatverandering. De tweede betreft het  ‘adopteren’ van houten bankjes die gemaakt zijn van gekapte bomen. Hij nodigde de commissieleden van harte uit hier in mee te gaan.

De financiële kadernota wordt besproken in de raadsvergadering van 7 juli 2016.

 

Reacties