IJmondgemeenten sluiten samenwerkingsovereenkomst voor BOA’s

Foto: VNG

De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen gaan intensiever samenwerken.

In een samenwerkingsovereenkomst leggen de IJmond-gemeenten, het openbaar ministerie en de politie-eenheid Noord-Holland hierover afspraken vast. Deze regionale overeenkomst maakt het makkelijker voor de BOA’s om op elkaars grondgebied samen te werken en op een structureler basis dan nu gebeurt.

Buitengewoon opsporingsambtenaar
Buitengewoon opsporingsambtenaars (BOA’s) zijn functionaris die bevoegd zijn  tot de opsporing van bepaalde, meestal een beperkt aantal of een specifieke groep, strafbare feiten. Voorbeelden zijn  parkeercontroleurs, milieuambtenaren, conducteurs, of handhavers.

Ad hoc
Op dit moment maken de gemeenten ad hoc afspraken en sluiten afzonderlijke overeenkomsten over samenwerking tussen de BOA’s om te mogen handhaven op elkaars grondgebied. Het doel van deze overeenkomst is om de samenwerking en intergemeentelijke uitwisseling van de BOA’s in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen mogelijk te maken en de opsporingscapaciteit optimaal te benutten.

Elke gemeente blijft autonoom
Het uitgangspunt daarbij is dat elke gemeente autonoom verantwoordelijk is én blijft voor de vaststelling van haar eigen lokale (veiligheids-)beleid. Dit geldt ook voor het organiseren en uitvoeren van het toezicht en de handhaving daarop. De uitvoering van het toezicht en de handhaving gebeurt primair door de lokale BOA’s. De samenwerkingsovereenkomst maakt het mogelijk om bij calamiteiten, ziekte, projecten, evenementen of acties die de gemeentegrens overstijgen een beroep te doen op de capaciteit van de andere gemeenten. Het kan dan voorkomen dat een handhaver van Beverwijk of Velsen ingezet wordt in Heemskerk en andersom. Bij het uitoefenen van hun functie dragen de BOA’s het uniform van de gemeente waar ze normaal werken.

Reacties