Gemeentebericht: Verordening Jeugdhulp vastgesteld

BEVERWIJK – Vanaf 2015 krijgen gemeenten er drie grote taken bij in het sociaal domein. De taken worden overgebracht van onder meer het rijk en de provincie naar de gemeente, die daardoor verantwoordelijk wordt voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van de inwoners. Eén van de taken is de regie op de Jeugdhulp.

Om deze taak te kunnen uitvoeren hebben de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen de verordening Jeugdhulp opgesteld. De colleges van deze gemeenten hebben de verordening op dinsdag 2 september vastgesteld. De IJmondcommissie en afzonderlijke gemeenteraden buigen zich er in september over.

Veranderingen in de Jeugdhulp

In de nieuwe situatie kijken we niet alleen naar de kinderen, maar naar het hele
gezin. Veiligheid staat daarbij voorop. Als de veiligheid van kinderen niet
gewaarborgd kan worden, omdat ouders niet mee willen of kunnen werken, dan
schalen de professionals op via drang naar dwang. Nu komt het voor dat
verschillende zorg- en hulpverleningsinstanties en verschillende overheden langs
elkaar heen werken. Dat leidt tot versnippering en soms schiet de hulp daardoor te
kort. De gemeente krijgt de regie en moet goed samen werken met alle professionele partijen. De nieuwe Jeugdwet regelt dit. De wet regelt vanaf 1 januari
2015 een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten bestuurlijk en financieel
verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 

Gemeenten zijn beter in staat om, op basis van de specifieke situatie van het kind, maatwerk te leveren en verbinding te leggen met zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid.