Monumentale iep en restaurant aan de stationsvijver

BEVERWIJK – In Beverwijk ging het afgelopen week vooral over de Monumentale iep, zo ook in de raadscarrousel. Verschillende belangenverenigingen waren aanwezig om in gesprek te gaan met de raadsleden.

Stichting Sluyterman van Loo, bewonersvereniging Vondelkwartier, het vrouwenplatform en wijkgroep centrum, allen waren ze vertegenwoordigd in de carrousel. De gemeente gaf een presentatie aan alle aanwezigen. Uit de presentatie bleek dat het niet zo eenvoudig is om de iep op de huidige plek te behouden. De reconstructie kent namelijk drie randvoorwaarden, het verbeteren van de doorstroming, de verkeersveiligheid en behoud en verbetering van de groenstructuur langs de Velserweg en Halve maan. Wil je aan deze voorwaarden voldoen dan zijn herplaatsing of kappen de enige mogelijkheden. Dit bleek niet alleen uit onderzoek van de gemeente zelf, maar ook uit het advies van twee externe bureaus. Het herplaatsen van de iep kost 150 000 tot 200 000 euro, omdat hiervoor kabels en leidingen moeten worden verlegd. De andere optie, kappen, kost 25 000 euro. 5.000 euro voor de kap van de boom en 20 000 euro om ter compensatie een vijftal zogenaamde platanen te planten. Dit zijn stroken met bomen van circa zeven tot negen meter hoog. 

Alternatief plan 

De presentatie werd wisselend ontvangen door de belangenverenigingen. De heer Geurtsen, stedenbouwkundige, kwam namens stichting Sluyterman van Loo met een alternatief plan waarin de iep behouden blijft. Het alternatief kon rekenen op steun van het vrouwenplatform en wijkgroep centrum. De heer van der Laan van bewonersvereniging Vondelkwartier keek er anders tegenaan. Hij gaf aan dat de verkeersdoorstroming voor hen het belangrijkste is. Bij voorkeur laten we de iep ook staan, maar soms is het nodig om een mooie boom te kappen. Bovendien komt er voldoende compensatie voor terug met het planten van de platanen.

Het college was bekend met het plan. Het was al eerder ingediend als zienswijze bij de ontwikkeling van het Stationsgebied. Destijds wees het college het plan om meerdere redenen af. Ten eerste, omdat er dan ook asfalt komt te liggen aan de zuidwestelijke kant van de iep. Dit is het enige gedeelte van het wortelstelsel dat nog niet bedekt ligt onder asfalt en kan om die reden de levensvatbaarheid van de boom aantasten. Verder noemde de gemeente een aantal verkeerskundige redenen die de doorstroming en verkeersveiligheid geen goed deden.

De heer Geurtsen deed een klemmend beroep op de raad om samen naar een alternatief te zoeken waarbij de iep kan worden behouden. Zijn oproep kreeg gehoor bij enkele partijen uit de raad. Gemeenbelangen Beverwijk ging voorop en wilde graag zien dat het alternatief ook meegenomen zou worden in de commissievergadering over de Monumentale iep. GroenLinks dacht ook mee. Zij opperde om de verkeersstrook voor rechtsafslaand verkeer voor alle richtingen te gebruiken, want dan is de derde rijstrook niet nodig. Deze redenering ging niet op volgens de verkeerskundige van de gemeente. Hij gaf aan dat dit de doorstroming van het verkeer geen goed zou doen. Ook de VVD en D66 dachten na over alternatieven waarin de iep behouden blijft. Daarbij keken ze naar twee scenario’s van het plan waarin de iep wel gehandhaafd kon worden. Echter, kleefden daar weer andere nadelen aan voor de doorstroming van het verkeer en het behoud van het groen. De Monumentale iep zal op 30 oktober ongetwijfeld een interessante discussie opleveren, dan staat het plan op de agenda van de raadscommissie.

Restaurant aan de vijver

In de tweede sessie van de carrousel kwam de lange termijnvisie op het Stationsgebied aan bod. Het ging voornamelijk over het initiatief van de heer Poncin om een restaurant te bouwen aan de Stationsvijver. Hij was al enkele jaren bezig om toestemming te krijgen van zowel stichting Sluyterman van Loo, als van de gemeente. Van de eerst genoemde kreeg hij inmiddels akkoord. Echter, in het bestaande ontwikkelkader van de gemeente stond geen mogelijkheid om een restaurant te ontwikkelen.

Wethouder van Weel vroeg de gemeenteraad om dit wel mogelijk te maken. Dit kon alleen als de raad in zou stemmen om het restaurant als gegeven mee te nemen in de karakterstudie. Het voorstel van wethouder van Weel kon op unanieme instemming rekenen van de raad. Hierdoor kan de Beverwijkse ondernemer Poncin starten met de ontwikkeling van zijn restaurant aan de Stationsvijver.

In 2015 wordt meer duidelijk over de ontwikkelmogelijkheden van het gehele Stationsgebied, want dan is de karakterstudie afgerond en mag de gemeenteraad een besluit nemen over het bijstellen van het ontwikkelkader Stationsgebied 2015-2020.