Behandeling gemeentelijke financiën van start

Foto:

BEVERWIJK – De behandeling van de gemeentelijke financiën is van start gegaan. Afgelopen donderdag bogen de commissieleden zich over de verschillende financiële rapportages en de begroting van 2015.

Ieder jaar controleert de gemeenteraad de financiën van de gemeentelijke organisatie. Het college stelt hiervoor verschillende financiële rapportages op om verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad. In de bestuursrapportage wordt tussentijds gerapporteerd over wat de stand van zaken is van de plannen uit de programmabegroting en hoe de gemeente er financieel voor staat. De programmabegroting laat zien wat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven zijn en in de meerjarenraming wordt een zo goed mogelijke schatting gemaakt van wat in de komende periode (2015-2018) de plannen zijn en wat dit financieel betekent voor de gemeente. In de commissievergadering van donderdagavond mocht iedere partij zijn vragen hierover stellen aan het college. Duidelijk werd dat de eerdere bezuinigen van vijf miljoen een positief effect hebben gehad, maar dat een nieuw bezuinigingspakket nodig is.

Wateroverlast

Tijdens de behandeling van de programmabegroting kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Zo vroeg het CDA of er een analyse komt over de wateroverlast van het afgelopen jaar. Het college liet weten dat de raad binnenkort wordt geïnformeerd over de uitkomsten van deze analyse. Ook de waterproblematiek die in het raadscafé aan de orde kwam is hierin meegenomen.

De commissieleden vroegen het college ook naar het wegenonderhoud. Het college liet weten dat er in 2015 opnieuw geprioriteerd wordt om zo het wegennet in Beverwijk op orde te krijgen. Tot slot informeerde D66 naar het resultaat van de pilot met LED-verlichting in de gemeente. Duidelijk werd dat de pilot succesvol is verlopen. Het uitrollen van LED-verlichting over de gehele gemeente is niet aan de orde, maar als het gekoppeld kan worden aan bestaande projecten dan zal dit niet worden nagelaten.

Honderd euro

Het plan van het college om indieners van een schetsontwerp bij een bouwaanvraag honderd euro te laten betalen stuitte op verzet bij de VVD. De partij vond dit een vorm van slechte service van de gemeente. 

Wethouder De Rudder verduidelijkte dat deze maatregel wel nodig is en hier twee redenen aan ten grondslag liggen. ‘Aan de ene kant zorgt de crisis ervoor dat er minder grootschalige bouwprojecten zijn, terwijl het verbouwen van huizen juist toeneemt. Dit laatste levert de gemeente veel minder op aan leges dan grootschalige bouwprojecten. Aan de andere kant lopen de kosten op, omdat er veel heen en weer geschoven moet worden met schetsontwerpen. Het duurt vaak erg lang voordat de indiener met een gedegen schetsontwerp komt. Dit kost de gemeente veel werk en tijd. De gemeente leidt nu dus verlies, terwijl de leges kostendekkend moeten zijn. Als inwoners vergunningsvrij willen bouwen kan dat, maar als ze meer of groter willen bouwen dan gaat het beoordelen van het schetsontwerp honderd euro kosten’ aldus wethouder De Rudder. De VVD was van mening dat het heen en weer geschuif met het schetsontwerp onderdeel is van vooroverleg en om die reden niet mag worden doorbelast. Het laatste woord is aan de gemeenteraad. Op zes, tien en elf november vindt de besluitvorming plaats. U bent van harte welkom om deze vergaderingen zelf bijwonen. Elke vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis.