Belasting en staalslakken

Foto:

BEVERWIJK – In de raadscommissie van afgelopen dinsdag werden elf verordeningen behandeld.  Achtereenvolgens kwamen de toeristenbelasting, hondenbelasting, zeehavengelden, binnenhavengelden, marktgelden, afvalstoffenheffing, rioolheffing, grafrechten, precariobelasting, parkeerbelasting en kwijtscheldingsregels voor 2015 aan bod. Er bleek veel eensgezindheid, want alle verordeningen werden ‘hamerstukken’. Dit betekent dat de vaststelling door de raad op 6 november slechts een formaliteit is. Gemeentebelangen gaf nog wel aan dat zij tegen de vaststelling van de toeristenbelasting gaan stemmen in de raadsvergadering, omdat ze tegen het heffen van toeristenbelasting zijn.

Toeristenbelasting 2013

Over de toeristenbelasting werd wat langer gesproken door de commissieleden. Het ging hierbij niet over de voorliggende verordening van 2015, maar over die van 2013. Destijds werd deze verordening op initiatief van het CDA aangepast. Hierdoor kwamen er twee tarieven. Een tarief van € 1,85 voor aan toerisme gerelateerde zaken en een tarief van € 1,15 voor iedereen die hier buiten viel. In een door de gemeente verstuurde brief hierover ging het mis. In de brief stond dat alleen hotels, hostels en pensions €1,85 moesten betalen, terwijl ieder ander € 1,15 moest betalen.  Dit leverde onduidelijkheid op bij eigenaren van zomerhuisjes. Die hadden immers geen hotel, hostel of pension dus rekenende met het tarief van € 1,15. Het verkeerde tarief, zo bleek in de aanslag over 2013, want in de verordening vielen zomerhuisjes ook onder het tarief van €1,85. De eigenaren van de zomerhuisjes voelde zich op het verkeerde been gezet en tekenden bezwaar aan. Omdat  het in de verordening wel duidelijk vermeld stond dat ook zomerhuisjes onder het tarief van €1,85 vielen werd het bezwaar afgewezen.

Een vervelende situatie waar naast het CDA ook D66 mee in de maag zit. Daarom deden beide partijen een verzoek aan het college om nogmaals te kijken naar de aangifte van 2013. Wethouder van Weel was hier best toe bereid, maar gaf tegelijkertijd aan het terugdraaien van deze regeling financiële consequenties heeft voor de gemeente. ‘Ik kan hier dus alleen wat mee als een meerderheid van de raad  hierachter staat en instemt met deze financiële consequenties’ aldus de wethouder. Afgesproken werd dat het college de financiële consequenties in beeld gaat brengen, zodat de raad hier een weloverwogen besluit over kan nemen op 6 november.

Staalslakken

Gemeentebelangen Beverwijk vroeg tijdens de commissievergadering nogmaals aandacht voor de storting van staalslakken om het Aagtenpark op te hogen. De partij is niet gerustgesteld door de beantwoording van het college naar aanleiding van de ingediende artikel 45 vragen. Wethouder Dorenbos stelde daarop voor om samen met de  projectleider om tafel te gaan, zodat de zorg kan worden weggenomen.

Tot slot kwam de bewonersbijeenkomst van Pro Rail aan bod. Deze bijeenkomst is gepland op dezelfde avond als de raadsgadering over de begroting. De raadsleden betreurden dat met het plannen van de bijeenkomst geen rekening is gehouden met de begrotingsvergadering. Aan de oproep vanuit de VVD om de raad af te melden voor de bijeenkomst werd dan ook gehoor gegeven door de overige partijen.