Gemeenteraad stelt begroting 2015 vast

Foto:

BEVERWIJK – In de raadsvergaderingen van 6,10 en 11 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2015 behandeld. Gisteravond was de ontknoping. De gemeenteraad bepaalt jaarlijks de gemeentelijke financiën en het beleid. Ook dit jaar namen de raadsleden de begroting weer zorgvuldig door. 

Dit leverde één aanpassing op in de vorm van een amendement op de programmabegroting. Het ging om de indexatie van budgetsubsidies. De budgetsubsidies worden geïndexeerd als compensatie voor de inflatie. Het college stelde voor om deze compensatie achterwege te laten, zodat € 137 000 kon worden bespaard op de budgetsubsidies. De PvdA kwam met een amendement om dit te voorkomen. Zij kregen bijval van de andere partijen. Goed nieuws voor een hoop instellingen in onze gemeente. 

Taalachterstandbeleid

Verschillende partijen maakten tijdens de behandeling van de begroting gebruik van de mogelijkheid om een motie in te dienen. Een motie is een middel waarmee een raadslid een discussiepunt kan voorleggen in de vergadering. Over dit discussiepunt nemen de raadsleden vervolgens een besluit door te stemmen. De motie van D66 over taalachterstandbeleid kon rekenen op steun van de overige partijen in de gemeenteraad. D66 vroeg het college om taalontwikkelstoornis bij kinderen als belangrijk speerpunt mee te nemen in het taalachterstandbeleid. Ook maakte de partij zich hard voor onderzoek naar de mogelijkheden en financiële gevolgen om vroegschoolse en voorschoolse educatie ook op kinderdagverblijven aan te bieden. 

Gratis wifi 

VVD kon rekenen op volledige steun van de overige partijen bij de indiening van hun motie om gratis wifi aan te bieden in de Breestraat en in winkelcentra. Wethouder De Rudder toonde zich enthousiast en vertelde de raad graag onderzoek te doen naar de haalbaarheid van gratis wifi. Verder werd ook de motie van de VVD over open data aangenomen. Hierdoor zal de gemeente nog transparanter zijn, omdat zij alle mogelijke gemeentelijke informatie beschikbaar gaat stellen via de website, zoals de begroting van de gemeente.

Stimuleren van ontwikkeling

D66 diende een motie in om het huidige financieringsoverschot in te zetten voor een zogenaamd Energy Revolving Fund. Een fonds dat het mogelijk maakt om een voorfinanciering te krijgen om te kunnen investeren in duurzame energie in woningen of panden. Het college werd verzocht om voor 1 mei 2015 met een voorstel te komen waarin de mogelijkheden en risico’s in kaart worden gebracht van zo’n fonds voor Beverwijkse inwoners en ondernemers. Een andere motie van D66 haalde het ook. De partij pleitte voor een betere aansturing van het Regionaal Economisch Bureau (REB) door duidelijke doelen te stellen om duurzame economische ontwikkeling te stimuleren. Tot nu toe was er nog weinig gedaan met de € 70 000 die het REB ontving van de gemeente. Gemeentebelangen Beverwijk diende een motie in over een andere ontwikkeling. De partij constateerde dat er de komende jaren veel verandering komt in het winkelaanbod en winkelgedrag van consumenten. Daarom verzocht de partij het college om de detailhandelsvisie te actualiseren, liefst in IJmondiaal verband. De motie kon rekenen op steun van de andere partijen en werd dan ook aangenomen.

Diervriendelijk

Het CDA kwam met een diervriendelijke motie die door de overige partijen werd ondersteund. Zij hadden een motie ingediend om uitklimvoorzieningen te maken voor amfibieën, zodat ze niet omkomen in putten en kolken. 

Staalslakken

Er waren ook moties die het niet haalden, omdat ze werden ingetrokken door de indiener of geen meerderheid van stemmen kreeg van de raadsleden. Een van de moties die werd verworpen door een meerderheid van de raad was die van Gemeentebelangen Beverwijk over het uitstelen van de storting van staalslakken in het Agtenpark. Deze motie werd verworpen, omdat de storting wordt uitgesteld, totdat de provinciale staten zich uitspreekt over de staalslakken. Ook organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst op 2 december zo vertelde wethouder Dorenbos. 

Verordeningen

Tot slot werden achtereenvolgens de verordeningen voor parkeerbelastingen, precariobelasting, grafrechten, rioolheffing, afvalstoffenheffing, binnenhavengelden, zeehavengelden, marktgelden, kwijtscheldingsregels, toeristenbelasting en hondenbelasting vastgesteld door de gemeenteraad. Gemeentebelangen Beverwijk stemde tegen de vaststelling van de hondenbelasting en toeristenbelasting. D66 stemde voor, maar sprak de verwachting uit dat het voorgenomen onderzoek van het college op basis van het collegeprogramma zal leiden tot afschaffing van deze belastingen in 2016. Aanstaande donderdag vergadert de gemeenteraad weer om half acht op het Stadhuis. Dan neemt de raad onder andere een besluit over het lot van de Monumentale iep.