Gemeente Beverwijk op weg naar energieneutraal

Foto: Pixabay

De gemeente Beverwijk zet met het onlangs vastgestelde Milieubeleidsplan 2015-2020 in op het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Om dit te bereiken richt zij zich op vijf thema’s; energie, leefomgeving, mobiliteit, klimaatverandering en afval. De gemeente laat met dit Milieubeleidsplan zien dat zij kan voldoen aan de afspraken uit het Nationaal Energieakkoord.

Van de vijf thema’s ligt het zwaartepunt bij energiebesparing. De gemeente zet, gelijk aan de afspraken uit het Energieakkoord in op 14% duurzame energieopwekking in 2020 en 1,5% energiebesparing per jaar. Maar kijkt ook direct verder. In 2050 wil de gemeente energieneutraal zijn. Naast energiebesparing, richt de gemeente zich ook op de balans tussen economische groei en het beperken van hinder. De gezondheid van de inwoners staat daarbij centraal. Door in te zetten op mobiliteitsmaatregelen moet Beverwijk, maar ook de gehele IJmond, bereikbaar blijven. In 2020 wil Beverwijk dat 75% van het afval wordt gescheiden en/of hergebruikt.

Concrete projecten
De doelstellingen uit het Milieubeleidsplan zijn vertaald in 18 concrete projecten; extra fietsmaatregelen, duurzaam mobiliteitsmanagement bij bedrijven en eigen gemeentelijke organisatie, vervolg op eerste regionale Gezondheidsmonitor in 2016 en 2020, aansluiten van 3.000 woningen op een regionaal warmtenet, onderzoeken van de kansen en mogelijkheden van windturbines, stimuleren zonnepanelen bij zowel bedrijven als bewoners, duurzaam afvalmanagement bijvoorbeeld binnen GreenBiz IJmond, verduurzamen openbare verlichting door bijvoorbeeld het gebruik van led-verlichting, verdere energiebesparing bij gemeentelijke gebouwen, scholen en sportverenigingen en een duurzaamheidslening voor bewoners. Ook wil de gemeente samen met woningbouwcorporaties werken aan het verduurzamen van de huursector.

Om invulling te geven aan deze projecten gaat de gemeente samenwerken met Omgevingsdienst IJmond, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners in Beverwijk.

Klankbordgroep
Het definitieve milieubeleidsplan is tot stand gekomen door input van een groot aantal betrokkenen. Zo is er gewerkt met een klankbordgroep interne en externe stakeholders (bedrijfsleven, woningcorporaties, bewonersgroepen) en raadsleden zijn gevraagd om input en ideeën aan te leveren voor het nieuwe Milieubeleidsplan. Het definitieve plan is uiteindelijk voorgelegd aan het College, ter inzage gelegd en tenslotte vastgesteld door de gemeenteraad.

Reacties