Gemeenten tegen verhoging aantal nachtvluchten Schiphol

Foto: Wim Meijer Fotografie

De negen gemeenten in de regio Alkmaar-IJmond-Haarlem zijn tegen het plan van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het maximum aantal nachtvluchten op de Luchthaven Schiphol te verhogen naar 32.000.

De verhoging staat haaks op de nadrukkelijke wens van de regio om juist de hinder van nachtvluchten te verminderen.

In 2013 was afgesproken het aantal nachtvluchten terug te brengen van 32.000 naar 29.000. Sinds 2015 is dit maximum echter ‘tijdelijk’ weer verhoogd naar 32.000. Het Ministerie heeft nu de intentie om het aantal van 32.000 vast te leggen zodat er een wettelijke basis is om dit aantal te handhaven.

Hoge percentages ernstige slaapverstoring
Binnen de regio Alkmaar-IJmond-Haarlem wordt de overlast vooral ervaren in de nachtperiode. Nachtvluchten zorgen voor matige tot ernstige slaapverstoring en daarmee voor verslechtering van de gezondheid. Recente onderzoeken van GGD Kennemerland en de GGD Hollands Noorden hebben dit onderschreven. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat de gemeenten Uitgeest, Castricum, Bergen en Heiloo te maken hebben met hoge percentages ernstige slaapverstoring; Uitgeest; 12%, Castricum 12%, Bergen 17% en Heiloo 7%. Ook in de overige gemeenten wordt, hoewel in mindere mate, hinder ervaren van vliegverkeer in de nacht. Hinder die, zo bleek uit de GGD-onderzoeken, hoger is dan op grond van eerdere berekeningen, uitgevoerd door het Rijk, wordt aangenomen.

Meer aandacht voor vlieghinder nachtvluchten
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen herkennen het belang van economische groei van Schiphol, maar vinden het belangrijk dat de hinder, als gevolg van de groei, gelijkmatig wordt verdeeld. Om aandacht te vragen voor de regionale problematiek en om met aanbevelingen te kunnen komen, voerden de gemeenten een verkenning uit naar de impact van nachtvluchten.

Aanbevelingen
Om de hinder in de regio te verminderen, zetten de negen gemeenten in op strikte naleving van het beleid van vaste aanvliegroutes met daarbij gunstige randvoorwaarden voor de aankomend vliegverkeer om een glijvlucht goed te kunnen uitvoeren. Uit de verkenning van de regio blijkt verder dat veel nachtvluchten niet mainportgebonden zijn en daarom economisch van minder belang. De regio roept daarom op tot enerzijds een evaluatie en zonodig herberekening van het aantal ernstig slaapverstoorden voor de criteria van gelijkwaardigheid en anderzijds een maatschappelijke kosten-batenanalyse, waarin kosten als gevolg van slaapverstoring (zowel ernstig als matig) en daarmee gezondheidsproblemen worden afgezet tegen baten.

Cookieinstellingen