Jaarrekening 2018 en voorjaarsnota 2019 Beverwijk ongewijzigd vastgesteld

Foto: Wim Meijer Fotografie/Pixabay

De gemeenteraad van Beverwijk heeft de jaarrekening en voorjaarsnota ongewijzigd vastgesteld. Ook hebben alle fracties via een bijdrage in dagblad De Kennemer van 3 juli 2019 hun visies kenbaar gemaakt. In vogelvlucht nog een korte impressie van de beraadslaging in de raad.

VVD
De VVD blijft “keuzes zorgvuldig afwegen. Het is niet alleen zon, maar er is ook schaduw. De stijging in de kosten van de jeugdzorg is een zorgpunt voor onze fractie.” Benning zei verder dat een goede fundering gelegd is en er tegelijkertijd nog veel werk gedaan moet worden. “Denk aan de veiligheid in de wijken. Dat aanpakken doen we met z’n allen. We verwachten in september een concreet plan om de problemen rond veiligheid aan te pakken.” Ook roemde hij de mogelijkheden voor de stad. “We wonen in een supergave stad, laten we alle kansen pakken.”

PvdA
Dorenbos gaf aan zich op veel vlakken te kunnen vinden in het beleid. “Maar de wijze waarop beleid wordt gefinancierd, dat baart ons zorgen. Structurele dekking hoort nu eenmaal bij structureel beleid.” Een voorbeeld gaf zij aan op het gebied van afval. “Het komt aan op keuzes maken.” Ze gaf aan de ontwikkelingen de komende tijd nauwgezet te blijven volgen.

GroenLinks
Berghuis noemde het “een spectaculair jaar dat we achter de rug hebben. Denk aan landgoed Adrichem, het centrum dat weer vol loopt. Maar ook was het een rumoerig jaar. En dan met name in de raad. Onze fractie zal de samenwerking in de raad blijven zoeken. Wij zijn niet een doel maar een middel.”

VRIJ!
Uiterwijk keek kritisch naar de financiële stukken. “Meevallers en andere reserves zijn ingezet of leeg getrokken. Dit college kiest ervoor om de reserves massaal te plunderen.” Enkele projecten die de stad tot nu toe veel geld hebben gekost zijn landgoed Adrichem en het gratis parkeren. Ze gaf aan dat vroeg of laat deze beleidslijn betekent dat er in de toekomst bezuinigd moet worden.

D66
Makbouli erkende dat er grote opgaven liggen op het gebied van veiligheid en de luchtkwaliteit. Maar er zijn ook enorme kansen voor Beverwijk die we zeker moeten pakken, mede door onze gunstige ligging.” “Onze inwoners hebben recht om veilig te kunnen wonen en werken. Een goed bestuur hoort daar ook bij.” Inzet op onderwijs door laaggeletterdheid blijft de komende periode volgens haar een speerpunt.

SamenBeverwijk
Woordvoerder Bal legde de focus in zijn bijdrage met name op twee onderdelen. “Onze fractie staat voor groen in de openbare ruimte. Daarnaast is de implementatie van de Omgevingswet een groot aandachtspunt. Daarom zien we graag dat Beverwijk de initiatieven van mensen in de samenleving gaat omarmen.” Zoiets hoefde wat hem betreft niet alleen financieel van aard te zijn. “Geef kansen aan de inwoners en lokaal initiatief.”

CDA
“Het gaat goed met Beverwijk. Maar de marges zijn klein. En die worden vooral duidelijk in de voorjaarsnota; taken die van het rijk naar de gemeente gaan kunnen ervoor zorgen dat er ineens grote tekorten ontstaan,” zei Tabak. Hij riep op tot een discussie om te bepalen hoeveel reserves we moeten aanhouden. “Hoeveel kunnen we investeren en hoeveel moeten we achter de hand hebben?”

Democraten Beverwijk
Hazeveld betoogde dat “in 2018 veel onderzoeken zijn gedaan tegen hoge kosten.” Hij zei dat het aan komt op het maken van keuzes en de rol die de gemeente heeft bij veel vraagstukken. “Ten aanzien van de voorjaarsnota zien ook wij dat de reserves sterk gedaald zijn.” Het college dient wat hem betreft daar zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hoe toekomstbestendig die lijn is.

Gemeentebelangen
Tot slot merkte Bilars van Gemeentebelangen op dat alle stukken er steeds beter uit komen te zien. “Complimenten daarvoor. Tegelijkertijd zet onze fractie vol in op veiligheid in Beverwijk. Met name het feit dat de burgemeester zich hier zo actief op inzet stemt ons tevreden.” Daarnaast ging ze specifiek in op landgoed Adrichem waar ze een winstwaarschuwing voor gaf. Voor de komende periode kan dat plan “wel eens uitdraaien op een (financieel) fiasco.”

Reacties