Gemeenten Beverwijk en Heemskerk maken afspraken over sociale huurwoningen

Foto: Wim Meijer Fotografie

De gemeenten Beverwijk en Heemskerk, Woonopmaat, Pré Wonen en de betrokken huurdersorganisaties hebben afspraken gemaakt over het verbeteren van bestaande woningen, het ontwikkelen van nieuwe woningen, duurzaamheid, wonen met zorg en de leefbaarheid in de wijken.

Verhuisregeling om doorstroming senioren te bevorderen
In Beverwijk en Heemskerk maken corporaties en gemeenten afspraken om de vraag naar en het aanbod van sociale huurwoningen goed op elkaar af te stemmen. Daarbij gaat het zowel om de kwaliteit van de bestaande woningen als om het realiseren van nieuwbouw. De gemeenten en corporaties willen een gevarieerd woningbouwprogramma voor verschillende doelgroepen, met veel aandacht voor starters en senioren. Ook wordt een pilot voor een verhuisregeling gestart om de doorstroming van senioren te bevorderen, waardoor gezinswoningen vrijkomen. Over de periode 2020 tot 2030 maken gemeenten en corporaties afspraken over herstructurering en ontwikkellocaties.

Duurzaamheid: isoleren en zonnepanelen
De woningcorporaties hebben de afgelopen jaren stappen gezet in het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen. Daar gaan zij in 2020 mee door. Deze maatregelen dragen bij aan het verminderen van energielasten voor huurders. Gemeenten zijn bezig met het opstellen van een Transitievisie warmte, waarbij de corporaties nauw betrokken zijn. Concreet betekent dit dat daarmee bepaald wordt welke buurt wanneer van het gas afgaat.

Wonen en zorg
Er is sprake van een dubbele vergrijzing in combinatie met het langer zelfstandig wonen van ouderen. Die dubbele vergrijzing komt doordat het aandeel ouderen steeds groter wordt en ouderen ouder worden qua leeftijd. Daarnaast wonen steeds meer mensen met een psychische beperking, die vroeger in instellingen woonden, nu zelfstandig in de wijk. Gemeenten en corporaties hebben afspraken gemaakt om voor beide doelgroepen te zorgen voor een passend woningaanbod met de juiste ondersteuning en begeleiding.

Leefbaarheid in buurten versterken
De leefbaarheid staat op verschillende plekken in Heemskerk en Beverwijk onder druk. Dat komt onder andere door verouderde woningen, veel verhuizingen, een verwaarloosde woonomgeving en gevoel van onveiligheid. In de meest kwetsbare buurten is sprake van een combinatie hiervan. Gemeenten en woningcorporaties zetten zich samen met andere partijen in voor een wijkaanpak in deze buurten. In et een combinatie van fysieke en sociale maatregelen willen zij op die manier de leefbaarheid verbeteren.

Reacties