Noord-Holland onderzoekt grootschalig opwekken zonne- en windenergie

Foto: Pixabay

Energieregio Noord-Holland Zuid verwacht de komende 10 jaar het opwekken van zonne- en windenergie bijna te verviervoudigen

De concept-Regionale Energiestrategie (RES) voor energieregio Noord-Holland Zuid is klaar. De energieregio verwacht de komende 10 jaar de opwek van zonne- en windenergie bijna te verviervoudigen: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. In de concept-RES staat waar en hoe mogelijk wind- en zonne-energie kan worden opgewekt. Ook voor Haarlem zijn zoekgebieden in kaart gebracht.

De concept-RES is de uitkomst van uitgebreide samenwerking en participatie met veel verschillende partijen. Het is een eerste stap op weg naar definitieve keuzes voor locaties van duurzame elektriciteit en warmte.

70 lokale bijeenkomsten
Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners, belanghebbenden, raadsleden en provincie is gekeken welke gebieden in deze regio kans bieden om op grote schaal energie op te wekken uit zon en wind. Daarbij is rekening gehouden met leefbaarheid, natuur en landschappen. In de regio zijn 70 lokale bijeenkomsten gehouden. Tijdens 3 bijeenkomsten in Haarlem over de RES kwamen veel ideeën naar boven om zonne- en windenergie op te wekken. In de concept-RES zijn de uitkomsten van alle bijeenkomsten verwerkt.

Zon op daken en grote parkeerterreinen
In onze regio IJmond & Zuid-Kennemerland liggen voor zonne-energie de meeste kansen op en langs de grote industrieterreinen én op daken van grote parkeerterreinen. Bij dat laatste wordt ook gekeken of het past in het landschap. Daarnaast zijn er mogelijkheden langs snelwegen, al dan niet in combinatie met geluidsschermen. Het duingebied wordt ontzien. Voor Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal geldt dat de focus ligt op zon op daken en parkeerterreinen.

Zoekgebieden in Haarlem
Ook in Haarlem liggen de meeste kansen voor grootschalige opwek in zonnepanelen op grote daken van bijvoorbeeld bedrijven, maatschappelijk vastgoed en parkeerterreinen. Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn en in 2030 zoveel mogelijk elektriciteit lokaal en duurzaam opwekken. Haarlem is echter een gemeente met een beperkt oppervlakte en dat betekent dat Haarlem maximaal circa 750 TJ (is te vergelijken met 0,2 TWh) kan opwekken. In de concept-RES zijn zoekgebieden benoemd voor zonne-energie: de Westelijke Randweg, de Molen-, Meerwijk en Schouwbroekerplas. Een zoekgebied is een gebied waarin verder onderzoek plaatsvindt voor de mogelijkheden van duurzame energie. Bij dit onderzoek worden inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken. Het is nog geen definitieve plek.

Wind en zon
De oostzijde van de Waarderpolder is door het college aangewezen als zoeklocatie voor wind en zon. Op voormalige stortplaats Schoteroog staan 4 windmolens al een aantal jaar stil. Deze molens vallen in dit zoekgebied. De gemeente is met het onderzoek bezig of deze molens vervangen kunnen worden door nieuwe molens. Nieuw voor deze locatie is dat er nu ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor meer windmolens langs de oostkant en of er plaats is voor zonnepanelen.

Ambitie
Haarlem werkt al jaren aan een duurzame, groene en schone stad. De gemeente is ambitieus in de energietransitie en werkt hard aan de landelijke opgave uit het Klimaatakkoord. In Haarlem zijn veel duurzame initiatieven. Zo zijn er bijvoorbeeld energiecoöperaties en kunnen Haarlemmers zonnestroomdelen nemen op een groot dak in de buurt om zo lokaal energie op te wekken.

Hoe verder?
De concept-RES wordt de komende tijd aangescherpt met de reacties van de deelnemers aan de bijeenkomsten en de wensen en bedenkingen van de gemeenteraden. Het college bespreekt de concept-RES in mei met de commissie Beheer. In september haalt het college de wensen en bedenkingen van de raad op. Aan het eind van het jaar worden de zoekgebieden verder onderzocht. Hier worden inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij betrokken.

Reacties