Gemeenteraad Beverwijk wil inzicht gevolgen corona; keuzes in najaar onvermijdelijk

Foto: Wim Meijer Fotografie

Beverwijk – De gemeenteraad heeft de jaarrekening en voorjaarsnota ongewijzigd vastgesteld. In aanloop naar de behandeling van deze financiële stukken is eerder uitgebreid gesproken in de raadscommissie. Er was veel aandacht voor de zorgen over de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor bestaande ambities en projecten.

Bij de begrotingsbehandeling in het najaar moet daar meer duidelijk over zijn. In vogelvlucht hieronder een korte impressie van de beraadslaging en besluitvorming in de raad.

VVD
De VVD-fractie stelde dat het moment van keuzes maken is aangebroken. De gemeentefinanciën en het aantal projecten dat op stapel staat zullen zich steeds scherper tot elkaar verhouden. Heinink: ¨Financieel staan er we er als gemeenten nog goed voor, zeker gezien andere gemeenten om ons heen.¨ Dat wordt na corona een uitdaging, zeker nu de ¨de gemeente moet blijven faciliteren.¨ Een rol ziet hij weggelegd voor het herstelfonds, waar naar verluidt twee miljoen euro in zou moeten komen om de coronaschade enigszins te verzachten. Naast veiligheid en economie sprak hij ook over de woningnood onder jongeren ¨maar zeker ook ouderen die zouden willen doorstromen.¨ Daar ligt nog werk. ¨De stad maakt een stevige ontwikkeling door, en we investeren in onze stad waarin iedereen fijn woont en werkt.¨

PvdA
Dorenbos keek met tevredenheid terug op de stukken van het afgelopen jaar, zoals al eerder al in de commissie aangegeven. Tegelijkertijd stelde ze vast dat Beverwijk de afgelopen periode ¨veel onderzoeken¨ heeft laten uitvoeren. Volgens haar is het niet altijd duidelijk welk gevolg die krijgen. ¨Met onderzoek is veel geld mee gemoeid, geld dat mogelijk beter besteed had kunnen worden.¨ ¨Niet alles kán, je zult harde keuzes moeten maken: het een kan en het ander kan niet.¨ Van te voren riep ze op te kiezen en te prioriteren tussen de ambities die op de plank liggen. Een daarvan is de verplaatsing van het cultureel centrum: als Heemskerk niet wil meebetalen aan het theater, dan zou dat niet verplaatst moeten worden.

GroenLinks
Bij GroenLinks werd uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van de coronacrisis. Hulscher zei hier extra aandacht voor te willen houden nu ¨inwoners dit niet alleen nu maar ook straks zullen voelen.¨ Ze schetste uitdagingen voor de raad op het gebied van economie (TATA en de luchtvaart) en gezondheid zoals leefbaarheid en natuur aan de andere kant. Wat haar betreft gebeurt dat zorgvuldig. ¨Het komt aan op het maken van goede keuzes op basis van goede informatie.¨ De door haar fractie ingediende Motie Luchtvaart haalde het net, met 14-12.

VRIJ!
Bij het terugkijken op 2019 zag Uiterwijk een stijging in het aantal high impact crimes, zoals woninginbraken en overvallen. ¨Krijgen we hier wel voldoende grip op?¨ Voor de komende jaren voorziet ze een grote inspanning om deze vorm van criminaliteit onder controle te krijgen. Heel specifiek vroeg ze ook naar de ontwikkeling van de Wijkwinkel Oosterwijk en of deze in samenwerking zal gaan met Heemskerk. Naar het oordeel van haar fractie is er de komende jaren in algemene zin ¨weinig ruimte voor prestigeprojecten.¨ De huidige tijd dwingt tot ¨realisme¨.

D66
Ook de coronacrisis kwam terug in de bijdrage van Makbouli, die ¨zware klappen ziet vallen bij jongeren en in de creatieve industrie. Die moeten we steunen waar we kunnen.¨ Wel moet worden gekeken naar ¨wat prioriteit heeft in het najaar.¨ Uiteenlopende uitdagingen zouden op IJmondiaal niveau kunnen worden opgepakt. Een belangrijk aandachtspunt is de rapportage over kankerincidentie in de IJmond. Bijzonder kritisch was ze over de wijze waarop het college de raad hierover tot nu toe heeft geïnformeerd. ¨Dit moet echt beter.¨

SamenBeverwijk
Vanuit de waarden transparantie en betrokkenheid vroeg woordvoerder Bal, net als de fractie VRIJ!, aandacht voor de ontwikkeling van de Wijkwinkel – volgens hem op dit moment nog onvoldoende. Op het gebied van betrokkenheid zei hij veel goeds te verwachten van wat de TRIP-commissie (Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie, red.) gaat opleveren. Tegelijkertijd ¨hebben we ook nog veel andere doelen en ambities¨ waar iets mee gedaan moet worden. ¨Zoals betaalbaar wonen voor jongeren.¨ En verder: ¨Ervaar verrijking daarom niet als een last¨, doelend op de methode van co-creatie en participatie bij het aanpakken van deze opgaven.

CDA
In de bijdrage van het CDA werd duidelijk dat de vraag speelde ¨welke grote projecten doorgang kunnen vinden, en welke kunnen worden vertraagd?¨ ¨We gaan kiezen¨, zei Tabak. In het najaar zal dat wat hem betreft echt moeten gebeuren. Het eerder genoemde herstelfonds komt daar vermoedelijk een grote rol in te spelen, alleen is dat niet onvoorwaardelijk. ¨De financiële positie zal tegen die tijd scherper op het netvlies moeten staan.¨

Democraten Beverwijk
Hazeveld stelde zich glashelder op over alle ambities die nog zouden moeten volgen: ¨momenteel is er geen ruimte voor alle wensen.¨ Het afgelopen jaar kenmerkte zich vooral als een met veel onderzoeken. Maar ¨aan ambities ontbreek het niet. We zullen dus keuzes moeten maken.¨ Vooruitblikkend op de begroting zou mogelijk moeten worden nagedacht over waarop mogelijk bespaard kan worden.¨ Een besparingspercentage van vier procent noemde hij als expliciet getal.

Gemeentebelangen
Bilars liet tot slot diverse onderwerpen de revue passeren, zoals het cultureel centrum en de vernieuwde Breestraat: ¨het is en blijft een zorgenkind.¨ Rondom de Breestraat verrijst volgens haar veel (ver)nieuwbouw, ¨maar helaas zien we daarin geen jongeren.¨ De komende periode mag daar wat haar betreft, met de Huisvestingsverordening in de hand, meer aandacht aan worden besteed door het college en hoger op de politieke agenda staan.

Verantwoordelijk wethouder Erol erkende, zoals breed door raadsleden werd aangegeven, dat de komende periode keuzes gemaakt moeten worden. De gevolgen van de coronacrisis kunnen niet ontkend worden, maar zijn zeker nog niet allemaal duidelijk. ¨Onder andere de keuzes tussen de uit te voeren ambities moeten scherp door de raad gemaakt kunnen worden.¨ Na het reces, vanaf het najaar, wordt dat voorzien. ¨We staan er financieel goed voor, maar resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.¨

Na behandeling van de jaarstukken 2019 en de voorjaarsnota 2020 stemde de raad unaniem voor. Ook werden door de raad nog twee andere moties aangenomen, één over Net op Zee en één over Reduceren plastic joint buisjes.

Reacties