Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Lagune Hondsbossche Duinen
Foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat zich nog sterker inzetten voor biodiversiteitsherstel. Waar mogelijk zal biodiversiteit onderdeel zijn van het beheer en onderhoud van dijken, waterlopen en afvalwaterzuiveringen. Ook wordt HHNK partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat is opgericht om krachten en kennis te bundelen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Hoogheemraad Saskia Borgers: “We nemen als maatschappelijk verantwoordelijke overheid graag onze rol in het versterken van biodiversiteit. Met onze dijken, waterlopen en zuiveringen hebben we daar veel mogelijkheden voor. Ons uitgangspunt is werk met werk te maken, logische combinaties te zoeken en binnen onze huidige financiĆ«le kaders te blijven. Dat doen we al met het aanleggen van bloemrijke dijken en duurzaam oeverbeheer.”

Kerntaken
HHNK is primair verantwoordelijk voor waterveiligheid en schoon en voldoende water. In dit dagelijkse werk worden de kansen voor biodiversiteit meegenomen. Zo zijn in de Hondsbossche Duinen bij Petten natuurwaarden gecreƫerd, worden dijken waar het kan ingezaaid met bloemen en wordt het zogenaamde sinusmaaien toegepast. Bij deze aanpak blijft een deel van de flora staan ten gunste van de insectenpopulatie en bloemen. Ook werkt het HHNK onder meer samen met gemeenten aan het vergroenen van de leefomgeving in het kader van hittestress. Ook worden initiatieven van partners en inwoners ondersteund met kennis en informatie over natuurvriendelijk bodem- en waterbeheer. Door ervaringen te delen en initiatieven te koppelen helpt het HHNK mee de initiatieven van inwoners om bloemrijke dijken in te zaaien en nest- en vleermuiskasten te plaatsen verder te brengen.

Deltaplan
Het HHNK staat niet alleen in het streven de biodiversiteit te herstellen. Ruim 100 organisaties in Nederland hebben zich aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Deltaplan is een initiatief van natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven die de handen ineen hebben geslagen. In 2018 verenigden 19 partijen in dit initiatief. Intussen zijn meer dan 100 organisatie aangesloten, waaronder veel waterschappen. Saskia Borgers: “Waterschappen zijn erg belangrijk voor deze samenwerking. Wij beheren immers een enorm groot deel van het watersysteem, lintvormige objecten als dijken en duinen en we hebben veel terreinen. Wij kunnen een verschil maken. Daarom heeft HHNK besloten partner te worden van dit mooie initiatief. Wij kunnen onze kennis en ervaringen delen met de andere partners en andersom kunnen wij ook van hen leren.”

Reacties