Bodemonderzoek stuk grond naast politiebureau

Foto:

BEVERWIJK – Op de locatie tussen pand Beneluxlaan 26 en de stalling van het politiebureau staat een project gepland voor de bouw van zes woningen. Hiervoor ligt vanaf vorige week het ontwerp van het uitwerkingsbestemmingsplan Projectlocatie Beneluxlaan ter visie.

Op de locatie is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de milieutechnische bodemkwaliteit. Tijdens dit onderzoek is asbesthoudend materiaal aangetroffen. Daarom heeft de gemeente opdracht gegeven om nader onderzoek uit te voeren om vast te stellen of sanerende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Dit nader onderzoek betekent dat meer grond zal worden geïnspecteerd en geanalyseerd dan tot nu toe is gedaan. Bovendien wordt de gehele bouwlocatie onderzocht. Het onderzoek gebeurt door het maken van proefsleuven, waarbij de vegetatiemat (gras /onkruid) wordt doorgraven, zodat contact met de eventueel verontreinigde bodem mogelijk wordt. Om te voorkomen dat derden in contact kunnen komen met de bodem, laat de gemeente het terrein, voordat het onderzoek wordt uitgevoerd, afsluiten met hekken met waarschuwingstekens. 

Tijdens de werkzaamheden dragen de onderzoekers beschermende kleding (de bekende witte pakken) en wordt een zogenaamde deco-unit geplaatst, waarin de onderzoekers zich kunnen wassen en zich van hun witte pakken kunnen ontdoen. Hiermee wordt eventuele verspreiding in de omgeving bij het verlaten van de werklocatie voorkomen.

Het onderzoek dat in samenwerking met de Milieudienst IJmond wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau BK bodem, vindt plaats in de week van 21 juli 2014.