Gemeente: Aagtenpark opgehoogd met staalslakken

BEVERWIJK – Het college heeft vandaag het groene licht gegeven voor de toepassing van staalslakken bij de aanleg van het Aagtenpark. Reden is het tekort aan bruikbare grond voor de ophooglaag. Door gebruik van alternatief materiaal wordt voorkomen dat de aanleg van het Aagtenpark stagneert, en wordt de, aan de subsidie verbonden deadline gehaald.

Tekort bruikbare grond

Onder invloed van de nog steeds voortdurende recessie in de bouw heeft de aannemer grote moeite om tijdig de benodigde grond voor de ophooglaag te leveren. Omdat niet aannemelijk is dat de markt voor hergebruikgrond zich binnen afzienbare tijd herstelt, heeft het college besloten toestemming te geven voor het gebruik van een partij staalslakken van circa 70.000 m³.

Milieutechnisch advies

Voordat het college hiervoor toestemming heeft gegeven, is milieutechnisch advies ingewonnen. De conclusie van de deskundigen is dat er geen milieukundige beperkingen zijn voor het toepassen van staalslakken. De gemeente dient zich vanzelfsprekend wel te houden aan de geldende wet- en regelgeving. In het bijzonder vanuit de Wet bodembescherming bestaat een zorgplicht ten aanzien van de bodem. Het milieukundig bureau adviseert verder de staalslakken ruimschoots boven het grondwater toe te passen en aan de bovenzijde een kleiachtige laag aan te brengen. De staalslakken zijn afkomstig van Tata Steel en zijn gecertificeerd, dat wil zeggen dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen voor een niet-vormgegeven bouwstof voor vrije toepassing.  

Toepassing van staalslakken

Jaarlijks worden in civieltechnische projecten meer dan 400.000 ton staalslakken verwerkt. In het recente verleden is de bouwstof bijvoorbeeld toegepast in een zichtwal aan de Reyndersweg te Velsen-Noord (2010), de ophooglaag van de nieuwe A9 bij Badhoevedorp (2013/2014), de ophooglaag van de N201 nabij Hoofddorp (2011) en de terpconstructie ‘fietsbrug plofsluis’ te Nieuwegein (2013).

Park open in 2016

Het college hecht er aan dat de inrichting van het Aagtenpark zo snel mogelijk voltooid wordt, zodat het recreatiepark toegankelijk is voor de Beverwijkers. Door het tekort aan grond dreigde de aannemer de einddatum voor de realisatie niet te halen.

De provincie Noord-Holland heeft in 2009 een subsidie van € 600.000 uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) verleend voor de realisatie van het Aagtenpark. De termijn voor de uitvoering eindigt op 31 december 2016.  Het gebruik van staalslakken levert een tijdwinst van 25 tot 30 weken. De deadline wordt hierdoor gehaald, waarmee de provinciale ILG subsidie is veiliggesteld.  

Aagtenpark

Bij de aanleg van het Aagtenpark wordt de afdeklaag van de voormalige belten voorzien van een ophooglaag en daarop nog een 1 meter dikke schone leeflaag. Tot nu toe is 270.000 m³  grond aangevoerd van de in totaal benodigde 450.000 m³  grond voor de ophooglaag en leeflaag. De inrichting van het Aagtenpark gebeurt in fasen. Fase 1 en 2 zijn inmiddels afgerond; fase 1 is al open voor publiek. In fase 4 bevinden zich enkele terreingedeelten waar het ontwerp voor de inrichting om aanzienlijke verhogingen vraagt. Daar is nog meer dan 70.000 m³ ophoogmateriaal voor nodig.