Eerste fase onderzoek bezuinigingstaakstelling afgerond

Foto: Gemeente Heemskerk

Heemskerk – De eerste fase van het onderzoek naar de realisatie van de bezuinigingstaakstelling van de muziekschool is afgerond. In dit oriënterend onderzoek heeft een extern bureau de mogelijkheden verkend binnen Heemskerk en in de regio IJmond.

Uit het onderzoek blijkt dat het goed mogelijk is om binnen de gestelde financiële kaders een bedrijfsverzamelgebouw in te richten waar muziekdocenten voor eigen rekening en risico muzieklessen aanbieden. Deze mogelijkheid voldoet echter minder goed aan de inhoudelijke kaders die de raad heeft gesteld. Uit het onderzoek blijkt ook dat er interessante mogelijkheden zijn om (zowel binnen als buiten de gemeente) tot samenwerking en meerwaarde te komen met andere partijen. Een belangrijke voorwaarde om die mogelijke meerwaarde te benutten is dat de muziekschool een goede bedrijfsmatige, zelfstandige uitgangspositie heeft om deze samenwerking aan te kunnen gaan. Om die reden heeft het bureau in het onderzoek ook een zogeheten “plusscenario” betrokken, dat voldoet aan de in de bestuursopdracht genoemde inhoudelijke criteria én ook een goede uitgangspositie vormt voor mogelijke samenwerking.

Drie varianten

Er zijn drie varianten beschreven die de toekomstige samenwerking vanuit dit plusscenario kan krijgen. Het gaat om een meer op podium-, amateurkunst- en presentatiefunctie gerichte variant, een meer op cultuurcluster gerichte variant en een meer op Brede School, welzijn en sociaal domein gerichte variant.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek adviseert het bureau te kiezen voor een bedrijfsverzamelgebouw (in een geprivatiseerde variant) en dit in het tweede fase onderzoek  te laten uitwerken in een eenvoudig bedrijfsmodel met één of twee varianten in de geschetste plusscenario’s. Hierin moeten dan ook de verschillende mogelijkheden voor organisatie, huisvesting en samenwerking in beeld worden gebracht. De uiteindelijke variant kan dan in het najaar ter keuze en besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. In een gecombineerde commissievergadering op 9 september worden de mogelijkheden om het eenvoudige bedrijfsmodel uit te bouwen aan de raadsleden toegelicht. Met de input van de raad kan het bureau het tweede fase onderzoek uitvoeren, waarin dus een eenvoudig bedrijfsmodel met eventueel één of meerdere plusscenario’s in beeld worden gebracht.

In de derde fase volgt onderzoek naar de meest geschikte wijze om het  nieuwe scenario te realiseren. De besluitvorming vindt eind 2015 plaats.

Reacties