Gemeenteraad stelt kadernota en jaarrekening vast

Foto: Beverwijk Nieuws / Dennis Mantz

Beverwijk – De gemeenteraad van Beverwijk heeft zijn goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 2014 en de financiële kadernota 2016-2019.

Elke fractie liet tijdens de algemene beschouwingen haar licht schijnen over het afgelopen jaar en de toekomst van Beverwijk. D66 mocht aftrappen en sprak de ambitie uit voor een kloppend en levendig stadshart. D66 wil samen met de inwoners de komende jaren werken aan de toekomst van Beverwijk. Verder was D66 hoopvol over de regionale ambitieagenda voor de IJmond. Iets wat de grootste oppositiepartij, Gemeentebelangen Beverwijk, deelde. Hoe eerder een fusie tussen de IJmond gemeenten, hoe beter aldus deze fractie. Verder deed Gemeentebelangen Beverwijk dringend een oproep op de wethouders om tijdig aan de bel te trekken als mensen  tussen wal en schip dreigen te raken. Hiermee doelde de fractie op de taken die de gemeente overneemt van het Rijk op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.

GroenLinks was blij met de mogelijkheid om dichterbij de inwoner te staan via social media, bijvoorbeeld de Facebookpagina ‘Je bent Beverwijker als’. Ook vond deze fractie dat Beverwijk weer een marktstad is geworden met de komst van de vers en brocantemarkt en de smaakmarkt. Voor GroenLinks staat de komst van deze markten voor de groeiende participatie van ondernemers in het neerzetten van een bruisende binnenstad en een spetterend kunstdorp.

VVD-Ferraro vroeg meer aandacht voor sport. De PvdA pleitte voor een spaarpotje om de wisselende bijdrage vanuit het Rijk op te vangen. Democraten Beverwijk maakte zich zorgen over de gebleken oninbaarheid van sommige gemeentelijke belastingen en het CDA wilde het ingezette koers voortzetten en inzetten op een degelijk financieel beleid en zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners. VVD-Koster kwam als laatste aan bod en sprak de zorg uit over het verminderde algemene reserve die ging van € 11 naar € 9 miljoen. Verder was de partij ontzettend tevreden met de uitvoering van de overgang van de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen naar de gemeente. Na de algemene beschouwing stemde de gemeenteraad unaniem in met de jaarstukken en de financiële kadernota, die het uitgangspunt vormt voor de begroting 2016.

Meerjarig tarief

Een meerderheid van de gemeenteraad besloot om ten aanzien van de toeristen-en hondenbelasting te kiezen voor een tarief dat voor meerdere jaren vastligt. Zo weten hondenbezitters en toeristen waar zij de komende jaren aan toe zijn. Het tarief voor de toeristenbelasting wordt verlaagd naar €1 per persoon, per nacht. D66 kondigde aan dat zij bij de behandeling van de begroting in het najaar met een voorstel komen om de toeristenbelasting af te schaffen voor kinderen tot twaalf jaar.

Afval op straat

Het CDA diende tijdens de vergadering een motie in om de problematiek rond ondergrondse afvalcontainers op te lossen. Hier maken veel Beverwijkers er een gewoonte van om hun afval of halve inboedel bij de container te dumpen. In de motie viel te lezen dat er een onderzoek naar de capaciteit van het aantal vuilniscontainers moet komen, wanneer er een tekort is te bekijken wat hier aan gedaan kan worden en in overleg met de HVC te kijken of de communicatie richting inwoners over de storting van huisvuil kan worden verbeterd. Het CDA kreeg bijval van VVD Koster en PvdA, maar omdat de andere partijen tegen stemden werd de motie verworpen.

Reacties