Herinrichting Centrum Beverwijk kan doorgaan

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag een raadsvoordracht naar de raad gestuurd, waarin 4 scenario’s zijn geformuleerd over hoe verder te gaan met het project Centrum van Beverwijk.

Het college kiest voor scenario 2: Focus op de Breestraat. In dit scenario gaat de herinrichting van de Breestraat door met een aantal besparingen. In de Zeestraat worden de trottoirs voorzien van nieuwe klinkers.

Wethouder De Rudder is opgetogen: “Natuurlijk is het jammer dat er een vertraging is opgetreden. Het college heeft echter op tijd ingegrepen. Dat was noodzakelijk en heeft volgens mij tot een passende oplossing geleid. Ik ben blij dat het project door kan gaan en dat de kwaliteit overeind is gebleven. De raad is nu aan zet.”

Focus op de Breestraat
Er zijn vier scenario’s voor een oplossing geformuleerd. Het college kiest voor scenario 2: Focus op de Breestraat. In dit scenario gaat de herinrichting van de Breestraat door met een aantal besparingen; in de Zeestraat beperkt de herinrichting zich tot de trottoirs, die voorzien worden van nieuwe klinkers. De winkeliers van de Zeestraat hadden dit in juli als mogelijke oplossing voorgesteld.

Besparingen op de herinrichting van de Breestraat betreffen onder andere: de toepassing van extra rioolmaatregelen, waardoor kostbare maatregelen ten behoeve van de groei van de bomen niet nodig zijn; minder prullenbakken, andere fietsenrekken, het verplanten van een kleiner aantal van de huidige bomen.

Rioolfonds
Bij uitvoering van scenario 2 komt de raming van het DO op €4.260.024,-. Dat is €162.824,- hoger dan het verleende krediet voor het voorlopig ontwerp. De raad wordt voorgesteld de kosten voor de extra rioolwerkzaamheden te dekken uit het rioolfonds en de nieuwe ondergrondse afvalcontainers uit de bestemmingsreserve ondergrondse afvalinzameling. Dit sluit aan op de reguliere systematiek van financiering. Het college is van mening dat de keuze voor scenario 2 past binnen de kaders: kwaliteit, geld en een impuls voor het centrum.

Pas op de plaats
De revitalisering van het centrum van Beverwijk is het speerpunt van college en raad. Hiervoor is het programma Rondje Bree gestart. Eén van de pijlers van Rondje Bree is de herinrichting van de Breestraat en aanloopstraten. In samenwerking met de ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeenteraad is een voorlopig ontwerp gemaakt, waarvoor de raad in januari 2016 een krediet van € 4.097.200,- beschikbaar heeft gesteld. In de periode daarna is het concept definitief ontwerp (DO) gemaakt waarin nog diverse wijzigingen en wensen zijn verwerkt. De planning was om het DO eind juni vast te stellen, zodat begin september de uitvoering kon beginnen.

Bij het doorrekenen van dit DO bleken de kosten voor de uitvoering aanmerkelijk hoger dan het beschikbare budget. Er waren geen eenvoudige oplossingen. Dit heeft het college doen besluiten om een ‘pas op de plaats’ te maken en gedurende de zomerperiode de tijd te nemen om tot een goede oplossing te komen.

Reacties