Start onderzoek naar niet gesprongen explosieven op zee en strand Heemskerk

Foto: Aangeleverd

In opdracht van TenneT voert het bedrijf Next Geosolutions onderzoek uit naar niet gesprongen explosieven (NGE’s) uit de Tweede Wereldoorlog. Dit onderzoek, dat donderdag 17 december start, is bedoeld om de aanleg van de zeekabels, de realisatie van de transformatorstations op zee en de boringen vanaf het strand zo veilig mogelijk te laten verlopen.

“Het gaat om onderzoek op het strand, in de getijdezone en de dieper gelegen delen van het tracé op zee.”, zo laat Thijs den Hamer namens TenneT weten. Den Hamer is als assistent projectmanager nauw betrokken bij de uitvoering van het voorbereidende veiligheidsonderzoek voor het tracé van de zeekabels en de locaties voor de offshore platforms voor Hollandse Kust (noord) (west Alpha). “Eind november zijn de eerste schepen uitgevaren voor het onderzoek op zee. Het onderzoek verloopt volgens drie fases. Eerst worden objecten opgespoord en in kaart gebracht. Vervolgens worden bepaalde objecten op het tracé nader onderzocht en tijdens de laatste fase worden objecten veilig gesteld en geruimd.

Opsporen
Voor de omgeving zijn de werkzaamheden op het strand uiteraard het meest zichtbaar. Iets ten noorden van paviljoen Noorderbad, op grond van gemeente Heemskerk waar de zeekabels aan land komen, zullen mensen op het strand achter handwagens met sensorapparatuur een vast lijnenpatroon lopen. Daarbij worden geluidssignalen of een magnetisch veld de bodem ingestuurd  waarna sensoren registreren waarop dit akoestische signaal terugkaatst of in welke mate het magnetische veld beïnvloed wordt. Den Hamer: “Op basis daarvan interpreteren we wat de vorm van een object is, wat de afmetingen zijn en in sommige gevallen zelfs om wat voor materiaal het gaat.”

Op het strand
Voor het onderzoek op het strand wordt parallel aan de vloedlijn een terrein van 180 bij 200 meter in delen afgezet. Daarmee blijft er gewoon een passagemogelijkheid op het strand. De hekken staan op veilige afstand en de NGE’s die op het strand worden gevonden worden tijdelijk in een speciale container opgeslagen. Daarbij gaat het volgens Den Hamer om relatief lichte explosieven. Aan het eind van het onderzoek worden alle vondsten dan gezamenlijk in één keer geruimd. Dat gebeurt allemaal volgens strikte regels en in samenspraak met de gemeente en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).

In kaart brengen
Het onderzoek levert een lijst op met alle objecten die gevonden zijn. Een deel van die objecten op het tracé wordt vervolgens nader onderzocht. Den Hamer: “Dat gaat een duidelijker beeld opleveren van hoe groot een bepaald object is en om hoeveel kilo magnetisch materiaal het gaat. Aan de hand van databases weten we wat er tijdens de oorlog op welke plekken heeft plaatsgevonden, maar ook op welke plekken bepaalde munitie en explosieven zijn ingezet. Die databases bieden waardevolle informatie over vormen, afmetingen en gewichten en geven aan wat we zoal kunnen verwachten. Zo reduceren we de lijst met objecten.”

Graven en ruimen
Tijdens de laatste fase van het onderzoek pas gegraven om visueel vast te stellen of het om NGE gaat. Dat deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door experts op het gebied van explosieven. Den Hamer: “Mochten we een vliegtuigbom vinden, dan schakelen we uiteraard direct de marine, de EODD of de veiligheidsdriehoek met de gemeente en politie in volgens de geldende protocollen en regels.”

Planning
Den Hamer verwacht het onderzoek op het strand in het eerste kwartaal van 2021 af te ronden. “Voor het strand willen we in het eerste kwartaal van 2021 het certificaat ALARP behalen, dat betekent ‘vrij van explosieven’. Voor het tracé op zee wordt dat eind 2021.”

Reacties