Gemeenteraad Beverwijk stelt Ontwikkelstrategie voor Spoorzone vast

Foto: Gemeente Beverwijk

De gemeenteraad van Beverwijk heeft donderdagavond besloten om op hoofdlijnen in te stemmen met de Ontwikkelstrategie voor de Spoorzone. De Ontwikkelstrategie beschrijft hoe Beverwijk haar kansen optimaal kan benutten om gemeentelijke en regionale doelstellingen te realiseren op het gebied van gezondheid, wonen, economie, duurzaamheid en mobiliteit.

Het biedt een kader en geeft structuur aan de planvorming en uitvoering van de Spoorzone. Zo gaat de Ontwikkelstrategie in op de fasering van de verschillende deelgebieden. Dit zijn aan de Centrumzijde: Stationsgebied en Noord-Oost (Marloterrein en de Brink), en aan de Oostzijde: Parallelweg, De Bazaar, Kop van de Haven, Wijkermeerweg (noord) en Business Docks Wijckermeer (De Pijp en Wijkermeer). Ook geeft de strategie advies over de regionale samenwerking en afstemming, grondverwerving, financiën, communicatie, governance en organisatie.

De Ontwikkelstrategie is op verzoek van de gemeente Beverwijk opgesteld door Bureau Stedelijke Planning.

Eerste ontwikkelingen Spoorzone in Noord-Oost en Stationsgebied
In de eerste fase richt de gebiedsontwikkeling zich op het Stationsgebied en Noord-Oost. Voor deze deelgebieden is eerst een Kansenkaart opgesteld, die nu tot een Stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt. Het belang van het NS-station als schakel tussen het centrum en de oostkant van de A22 en spoor is evident; het krijgt daarin dan ook een belangrijke plek.

In het deelgebied Noord-Oost zijn de eerste ontwikkelingen al van start gegaan. Dreef Beheer is het winkelvastgoed op het Marloterrein aan het vernieuwen en heeft plannen voor het toevoegen van appartementen. Daarnaast worden er op dit moment woningen en appartementen ontwikkeld en gebouwd aan de Brink door private vastgoedeigenaren. De Brink transformeert naar een meer gemengd woonwerkgebied.

Voor het Stationsgebied is de afgelopen tijd een actief participatietraject doorlopen. Bij belanghebbenden zijn kansen voor het gebied geïnventariseerd. Voor Ankie’s Hoeve – de entree van Beverwijk en daarmee hét visitekaartje voor de stad en voor het Stationsgebied – is een intentieovereenkomst getekend met SBB Bouwen en Ontwikkelen voor mogelijke woningbouw op het terrein. Vooruitlopend daarop wordt op korte termijn een zogenaamd wikkelhuis – van gerecycled karton – geplaatst, waarin activiteiten met én voor de buurt kunnen worden georganiseerd.

Parallelweg en Meerplein
Aan de oostzijde van de A22 en het spoor richt de aandacht zich in eerste instantie op het modulair ontwikkelen van de deelgebieden Parallelweg Oost en (deels) Midden. Regelgeving en/of bestaande milieucontouren laten in deze deelgebieden meer ontwikkelingen toe dan in de andere gebieden aan de oostzijde van het spoor.

De ontwikkelingen vragen tijd. De Ontwikkelstrategie geeft daarom het advies om alvast te starten met een vergroening van de Parallelweg en het Meerplein als zichtbare tijdelijke invulling.

Gebiedsontwikkeling Spoorzone
Voor de Spoorzone is eind 2020 een stedenbouwkundige, programmatische, verkeerskundige en financiële verkenning uitgevoerd. Op grond van deze verkenning is het in theorie mogelijk om circa 10.000 woningen in het gebied toe te voegen en 5.000 extra arbeidsplaatsen te creëren. De raad heeft in april 2021 de ambitie vastgesteld voor de Spoorzone om een stoer, duurzaam en vooral prettig leefbaar gebied te creëren, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk.

Meer informatie over de Spoorzone is te vinden op de website www.spoorzonebeverwijk.nl.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen