Noordzeekanaalgebied krijgt € 50 miljoen voor verbetering leefkwaliteit

Foto: Gemeente Beverwijk - aangeleverd

BEVERWIJK – Het Rijk stelt een budget van € 500 miljoen beschikbaar voor locaties waar energie uit wind op de Noordzee aanlandt op het vasteland. Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is een van deze vijf aanlandlocaties in Nederland. Het NZKG krijgt € 50 miljoen voor gebiedsinvesteringen. Dat is een extra impuls voor de regio.

Het staat los van de kosten voor realisatie en (wettelijke) compensatie die van toepassing zijn op de energie-infrastructuur projecten.

De partners in het NZKG hebben een Regioplan opgesteld met projecten en plannen waarin geïnvesteerd gaat worden. Ook is een eerste financiële verdeelsleutel gemaakt. Afgelopen dinsdag hebben de colleges van de gemeenten Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer, Amsterdam en Zaanstad en de provincie Noord-Holland het Regioplan vastgesteld (Regioplan Gebiedsinvesteringen Netten op zee DEF 16-05) In  Heemskerk staat het stuk volgende week op de agenda.

Vier thema’s
Het Rijk heeft vier thema’s benoemd waaraan de investeringen moeten bijdragen:

  1. Behoud en versterken van de natuur. Waaronder specifiek het vergroten van het waterbergend vermogen en het herstellen van de biodiversiteit.
  2. Verbeteren van de fysieke leefomgeving. Zoals het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het inzetten op stedelijke vernieuwing, met name in naoorlogse wijken.
  3. Versterken van de regionale economie. Maatregelen die de regionale economie verduurzamen, vernieuwen en versterken om nieuwe en toekomstbestendige bedrijvigheid en banen te kunnen creëren.
  4. Versnellen en toepassen van de (duurzame) energietransitie. Maatregelen die de energietransitie versnellen en tot lokale toepassingen leiden, waarbij er een directe relatie is met de Regionale Energie Strategieën (RES).

Investeringen in Beverwijk en Wijk aan Zee
Gemeente Beverwijk heeft aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van de IJmond binnen het NZKG. De impact van de aanlandingen is in de IJmond het grootst. Dat rechtvaardigt dat het leeuwendeel van de geplande investeringen hier een plek krijgt. Daarbij moet in het bijzonder aandacht zijn voor het honoreren van projectplannen in Wijk aan Zee.

Dit heeft geresulteerd in verschillende plannen en projecten waarin onze gemeente direct of als projectpartner betrokken is. Het betreffen projecten die gericht zijn op onder meer het realiseren van een gezonde leefomgeving, vergroenings- en klimaatadaptieve maatregelen, de inzet op stedelijke vernieuwing, het realiseren van verbindingen met groene gebieden, het versterken van maatschappelijke en sociale voorzieningen, een gebiedsfonds voor Wijk aan Zee, het revitaliseren van zeehaven De Pijp en het realiseren van warmtenetten.

  • Er komt een gebiedsfonds om de leefomgeving van de inwoners van Wijk aan Zee te verbeteren. Voor bijvoorbeeld betere fietspaden richting het strand, extra groen in de omgeving of investeringen in sociale voorzieningen. De maatregelen zijn nog niet concreet. Het uitwerken doen we samen met de inwoners van Wijk aan Zee.
  • Het aanleggen van aantrekkelijke verbindingen voor langzaam verkeer tussen de groene gebieden aan de randen van de gemeente, zoals de Wijkermeerpolder en het duingebied bij Wijk aan Zee, met de stedelijke omgeving. Belangrijk voor de leefbaarheid in de stad en de beleving van de omliggende natuur.
  • In het kader van versterking van maatschappelijke en sociale voorzieningen vragen we een bijdrage voor de inpassing van verschillende kindgerelateerde voorzieningen in Wijk aan Zee zoals naschoolse en peuteropvang en een nieuwe bibliotheek. Dit zou kunnen in combinatie met de bouw/verbouwing van basisschool De Vrijheit.
  • Binnen het programma Spoorzone vallen de projecten Herstel en ontwikkeling van zeehaven de Pijp en het plaatsen van dubbellaags Zoab op de A22.
  • Verder hebben wij profijt van twee projecten die zijn ingebracht door de andere IJmondgemeenten: de aanschaf van de tweede pont in Velsen en budget voor extra verduurzamingsmaatregelen voor het gezamenlijke zwembad in Heemskerk.

Twee tranches
Het totale budget in deze regeling bedraagt € 500 miljoen verdeeld over twee tranches in de komende 5 a 10 jaar. Het NZKG kan voor de beide tranches samen grofweg rekenen op een totaalbedrag van € 100 miljoen. Een nadere uitwerking van de tweede tranche volgt nog.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen